Ποιοι είναι οι στόχοι του Investors in People;

Ο θεμελιώδης στόχος του Investors in People είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικής επίδοσης μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης και ανάπτυξης των εργαζομένων.

Το Investors in People πιστοποιεί την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης σε συνάρτηση με τη στρατηγική και τις αξίες που διέπουν τις λειτουργίες της, ενώ παράλληλα διευκολύνει το σχεδιασμό μελλοντικών στόχων και δράσεων. Θέτει ως προτεραιότητα τη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων για τους οποίους η επιχείρηση/οργανισμός οφείλει να επενδύει συστηματικά προκειμένου να διασφαλίσει την σωστή εξέλιξή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρότυπο Investors in People δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα:

  • Στην άρτια στελέχωση των θέσεων εργασίας μέσα από αδιάβλητα και αξιοκρατικά συστήματα επιλογής και αξιολόγησης των γνώσεων και ικανοτήτων.
  • Στην παροχή ίσων ευκαιριών, στη μάθηση και την επαγγελματική εξέλιξη/σταδιοδρομία για όλους τους εργαζόμενους.
  • Στην καλλιέργεια κλίματος συνεχούς αναγνώρισης και επιβράβευσης.
  • Στη δέσμευση της επιχείρησης για δημιουργία κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος και κουλτούρας που προάγουν την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την παροχή κινήτρων.