Χρήσιμες Συνδέσεις

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ INVESTORS IN PEOPLE

Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων
http://www.oeb.org.cy

Investors in People – International
http://www.investorsinpeople.com

Investors In People – UK
http://www.investorsinpeople.co.uk

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών
http://ec.europa.eu/dgs/employment_social/index_en.htm

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο
http://www.structuralfunds.org.cy

Γραφείο Προγραμματισμού
http://www.planning.gov.cy

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού – Μονάδα Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmleu_gr/dmleu_gr?OpenDocument

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

Υπουργείο Εσωτερικών – Διαρθρωτικά Ταμεία
http://moi.gov.cy/index.php?ac=51&l=2

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
http://www.mcw.gov.cy

Κέντρο Παραγωγικότητας
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa/kepa_new.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

Τμήμα Εργασίας
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
http://www.moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

Ιστοχώρος Σχεδίου Χορηγιών Αγροτουρισμού του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
http://www.moi.gov.cy/tph/rural-tourism

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
http://research.org.cy/EL/int_cooperation/index.html

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
http://www.visitcyprus.com

Γενικό Λογιστήριο (Αρχή Πιστοποίησης)
http://www.treasury.gov.cy/treasury/treasury.nsf/circulars_gr?OpenForm

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Αρχή Ελέγχου)
http://www.internalaudit.gov.cy